Privacy

Home/Privacy
Privacy 2023-03-25T14:59:36+01:00

Privacyverklaring Gymnastiekvereniging Impala (t.b.v. de AVG)

Dit is de privacyverklaring van Gymnastiekvereniging Impala, gevestigd te Leusden, (Bavoortseweg 27a, 3833 BM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506651, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: leden@gvimpala.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Opmerkingen
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.•   Voornaam
•   Achternaam
•   Geslacht
•   Adres
•   Geboortedatum
•   Telefoonnummer
•   E-mail adres
•   Ingangsdatum
•   Naam ouder/verzorger
•   Bankrek.nr
•   Lesdag / type les
•   Publicatie foto / film
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd.Leden-administratie in All United. All United is een applicatie die door de KNGU wordt geleverd en
beheerd. Toegang hiertoe is beveiligd.
Administratie•   Voornaam
•   Achternaam
•   Geslacht
•   Adres
•   Geboortedatum
•   Telefoonnummer
•   E-mail adres
•   Ingangsdatum
•   Naam ouder/verzorger
•   Bankrek.nr
•   Lesdag / type les
• Publicatie foto / film
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna in de basisadministratie (All United), daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Leden-administratie in All United. All United is een applicatie die door de KNGU wordt geleverd en beheerd. Toegang hiertoe is beveiligd.Belastingdienst kan conform wetgeving gegevens opvragen.
Het verrichten en versturen van aankopen
(bijv. indien van toepassing bij clubkleding).
•   Voornaam
•   Achternaam
•   Adres
•   Telefoonnummer
•   E-mail adres
•   (Kleding)maat
•   Bankgegevens
•   Betaalgegevens
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.Gedurende de looptijd van de overeenkomst in de basisadministratie (All United) en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Producent.
Het vastleggen van presentie tijdens de lessen•   Voornaam
•   Achternaam
•   Telefoonnummer
•   Geboortedatum
•   Lesdag / type les
•   Publicatie foto / film
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.Gedurende het seizoen. (gegevens worden direct verwijderd na opzegging)Registratie in mijnimpala.nl gebouwd in eigen beheer
 Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief.•   Voornaam
•   Achternaam
•   E-mailadres
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. Hierin staan nooit commerciële boodschappen.Zolang als men aangemeld is.N.v.t.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Publicatie van foto’s
Op onze website, Facebookpagina en eventueel andere sociale media publiceren wij foto’s van verenigingsactiviteiten met als doel de vereniging te presenteren en/of te promoten. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u dat aan de vereniging kenbaar te maken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaand emailcontactgegevens: leden@gvimpala.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.